Nieuwsbericht

AH | 13 mei 2020 11:32 | Skipr

'Invoering Wvggz dreigt te verzanden in bureaucratie'

De nieuwe Wvggz, die dit jaar van kracht is geworden, moet het mogelijk maken verplichte zorg op maat te leveren. Zo helder als deze uitgangspunten zijn, zo moeizaam verloopt de invoering van de nieuwe wet, zo blijkt uit het Gateway Reviewrapport Programma Wvggz, meer in het bijzonder de bijhorende voorzieningen om gestructureerd en veilig digitaal informatie uit te kunnen wisselen. “De voortgang gaat nog te langzaam en er zijn nog te veel onzekerheden”, constateren de reviewers. “Met name de ‘stroperigheid’ van de overlegstructuur, de trage besluitvorming en de onduidelijkheid over planningen en resultaten worden als een hindernis ervaren.” 

Toch ziet de  reviewcommissie nog geen aanleiding om het Programma Wvggz stop te zetten. Wel pleit de commissie onder de noemer “Herijk, herschik en herpak” voor een ferme doorstart, gekenmerkt door meer regie en minder overleg. 

In een reactie aan de Tweede Kamer schrijft minister Van Rijn dat de review laat zien dat “stevige maatregelen nodig zijn om de implementatieopgave, met name op het gebied van de informatievoorziening, te kunnen realiseren”. Toch is hij positief gestemd over een doorstart, “juist ook omdat uit het rapport blijkt ook dat er grote motivatie is bij de ketenpartners om de resterende implementatieopgave samen tot een goed einde te brengen”.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.