Naar boven ↑

mr. drs. C. van der Kolk

Caroline van der Kolk-Heinsbroek is werkzaam bij VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand als gezondheidsrechtadvocaat. Daarvoor was zij werkzaam bij Holla Advocaten, waar zij deel uitmaakte van de sectie Gezondheidsrecht.

Caroline studeerde Geneeskunde en Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Daar rondde zij de Master ‘Recht van de Gezondheidszorg’ af. Ook heeft ze de Masterclass ‘Aansprakelijkheid en Verzekeringen’ afgerond. In 2017 is ze cum laude geslaagd voor de Grotiusopleiding Gezondheidsrecht.

Caroline houdt zich onder andere bezig met het medisch tuchtrecht en vraagstukken rondom de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtlvhz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Geneesmiddelenwet (Gw), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), enzovoort. In het kader van voornoemde wetgevingen adviseert zij zorgverleners en staat zij hen bij in eventuele procedures. Daarnaast houdt zij zich bezig met kwesties die zien op samenwerking dan wel conflicten tussen medisch specialisten, ziekenhuizen en maatschappen.